Bursa Zemin Etüdü Uygulamaları

Bir arsaya ait yer altı tabakalarının durum, konum, jeolojik yapı türü, derinlik, kalınlık, yoğunluk, elektrik özdirenci, sismik hızı, ivme, yeraltı su derinliğini ve bu tabakaların geriye kalan dinamik parametrelerinin olası bir deprem karşısında göstereceği tepkiyi tespit etmek amacıyla yapılan çalışmaların tamamına zemin etüdü adı verilir.

 

Zemin etüdü, bahse konu olan alanın üzerine yapılacak yapılara ait tasarım aşamasında kullanılacak zemin bilgilerinin tespit edildiği; değişik katmanlarda yer alan toprak – taş türü, bölgenin deprem riski açısından risk derecesi, olası bir fay hattına olan uzaklığı gibi özelliklerin detaylı olarak yapılan incelemeler neticesinde inşaata elverişli olup olmadığı konusunda elde edilen bilgilerin bir araya getirildiği rapordur.

 

Zemin etüdü, özellikle zemin cinsi kapsamında çeşitli yöntemlerle yapılır. Bahse konu yöntemler arasında öne çıkanlar; sismik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, gravite, radyoaktivite olarak sıralanabilmektedir.

 

Zemin etüdü raporu, zemin üzerine yapılacak inşaatın projelendirilmesi aşamasında hayati bir öneme sahiptir. Bu rapor, deprem sırasında oluşan yüklerin etkisini önceden ön görerek, inşa edilen yapının bu yükleri taşıyabilecek malzeme ve kesitlerden inşa edilmesine rehber olur.

 

Özellikle imara yeni açılacak bölgelerde, geniş alanların sismik mikro bölgelendirme haritalarının hazırlanması (yer seçimi gibi) ve yapılacak zemin etüdlerinde, kurallara uygun, doğru bir zemin etüdü çalışması, deprem bölgelerinde hasarın asgari düzeye inmesi açısından gereklilik arz etmektedir.

Zemin etüdü, herhangi bir yapı inşa edilmeden önce zemin hakkında yapılan araştırmalar bütününe verilen isimdir. Yüzeyden derinlere inerken hangi tabakaların bulunduğunun öğrenilmesi, yeraltı su seviyesi ve derinliğinin belirlenmesi, zeminden belirli aralıklar ile alınan numunelerin özelliklerinin belirlenmesi, zeminin taşıma gücünün ve tasarımının belirlenmesi gibi nedenler ile yapılmaktadır. Ayrıca tüm bunlara ek olarak, zeminde taşıma, oturma ve sıvı oluşumu gibi problemler yaşanmasını önlemek amacı ile de zemin etüdü çalışması yapılmaktadır.

Zemin etüdü yapılmasının en temel amacı, ilgili zemin üzerine yapılacak inşalar öncesi gerekli analizlerin tam anlamı ile yapılmasıdır. Bu analizler sayesinde bölge hakkında geniş bir bilgiye sahip olunabilmektedir. Bölgenin kayaç yapıları, bölgede fay hattı bulunup bulunmadığı, bölgenin fay hattına olan uzaklığı ve bulunan kayaçların depreme olan dayanıklılık seviyesi bu analizler sayesinde belirlenmektedir. Uygulama bölgesine yapılan sondaj çalışmaları ile belirli aralıklardan örnekler alınır ve bu sayede yer altında su bulunup bulunmadığı, zemin sertliği, kayaç tipleri gibi bilgiler kolaylıkla öğrenilir.

Zemin Etüdü Nasıl Yapılır ?

Zemin etüdü, uygulama yapılacak alan hakkında gerekli bilgileri öğrenme ve taşıma kapasitesini ölçme gibi bilgilerin yer aldığı analiz raporu olarak ifade edilmektedir. Firmamız yetkili mühendisleri zemin etüdü yaparken, ileride meydana gelebilecek tehlikeli durumları tespit etmeyi ve böyle durumlarda meydana gelebilecek maddi ya da manevi kayıpları minimum seviyelere indirmeyi hedeflenmektedir.

-Firmamızda zemin etüdü çalışmalarına başlamadan önce uygulama yapılacak alan inşaat mühendisleri ve teknik personeller tarafından ön incelemeye tabi tutulmaktadır.

-Yapılan incelemeler sonucunda,uygulama alanının jeolojik ve jeofizik özellikleri belirlenir.

-Zemin özelliklerinin incelenmesinin ardından, arazide sondaj çalışmaları yapılmaktadır.

-Zeminde yapılan sondaj çalışması sayesinde yeraltının su seviyesi, zemin özellikleri ve dolgu kalınlığı gibi özellikler öğrenilmektedir.

Zemin Etüdünü Kimler Yapabilir ?

Zemin etüdü, uygulama yapılacak alan ve arazi zeminine yapılan analizlerin bütününe verilen isimdir. Firmamızda, zemin etüdü çalışmaları jeoloji ve inşaat mühendisleri tarafından yapılmaktadır. Büyük bir deneyim sahibi uzman ekiplerimiz işinin ehli mühendislerimiz zemin üzerinde etüt çalışmaları yaparak, gerekli raporu hazırlamaktadır.

Zemin Etüdü Raporu Nedir ve Nereden Alınır ?

Bir yapının inşaatına başlamak için zemin etüdü yapılmalı ve sonucunda zemin etüdü raporu alınmalıdır. İnşaat yapılacak olan zeminin yapısı, fay hattına uzaklık durumu, depreme dayanıklılığı ve zeminin cinsi gibi bilgilerin tamamı rapor içinde yer almaktadır. Zemin etüdü raporu sayesinde arazi hakkındaki tüm bilgiler, detaylı bir şekilde öğrenilmektedir. Öğrenilen bu bilgiler doğrultusunda, çalışma yapılan arazi üzerinde inşaat yapılıp yapılmayacağına karar verilmektedir.

Zemin etüdü raporları, firmamız yetkili mühendislerinin incelemeleri ve gerekli testleri yapması sonucunda hazırlanmaktadır. Zemin etüdü raporlarının oluşturulması, inceleme yapılan arazinin büyüklüğüne ve arazinin engebe durumuna göre değişiklik göstermektedir.  çalışmalarının tamamlanması için kesin bir süre verilmemektedir. Fakat zemin etüdü raporu, uygulama yapılmaya başlandıktan sonra ortalama bir hafta sonra hazırlanmaktadır. Zemin etüdü raporu hazır olmayan araziler üzerinde kesinlikle herhangi bir uygulama yapılamamaktadır.

Zemin İnceleme Yöntemleri Nelerdir?

-Masa Başı İşlemleri : Bu alanda hizmet veren kişiler uygulama yapılacak alan ve saha ile ilgili konular hakkında gerekli tüm bilgileri toplamak ile yükümlüdür.

-Yüzey İncelemesi : Yüzey incelemesi yapılırken, arazinin ziyaret edilmesi ve alandaki diğer kesinlikle yapıların incelenmesi gerekmektedir.

-Zemin İçin Ön İnceleme : Ön zemin incelemesi sırasında sondaj çukurları belirlenir ve bu çukurlardan gerekli numuneler alınarak zemin özellikleri belirlenir.

-Ayrıntılı Zemin İncelemesi : Zemin için yapılan ön incelemelerin yeterli olmadığı durumlarda ayrıntılı zemin incelemeleri yapılmaktadır. Ayrıntılı zemin incelemeleri sırasında ek sondaj çukurları açılır ve arazi üzerinde birtakım deneyler yapılır.

Ayrıca Bursa sondaj, Geometrik laboratuvar hizmetleri, kazık imalatı, zemin etüdü ve zemin güçlendirme işlemleri için Bursa Zemin Sondaj firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

Sondaj ve Arazi Deneyleri

Laboratuvar Deneyleri

Doğal Su Muhtevası
Hidrometre ve Elek Analizi
Atterberg Limitleri
Dane Özgül Ağırlık
Doğal ve Kuru Birim Ağırlık
Tek Eksenli Basınç Deneyi
Üç Eksenli Basınç Deneyi (UU, CU, CD,CK0)
Direk Kesme Deneyi (CU, CD)
Konsolidasyon Deneyi
Şişme Yüzdesi ve Şişme Basıncı
Düşen ve Sabit Seviyeli Geçirimlilik Deneyleri
Laboratuvar Kanatlı Kesici Deneyi
Standart ve Modifiye Proktor
CBR (Kaliforniya Taşıma Oranı)
Nokta Yükleme Deneyi
Split Tensile
Deformasyon Poisson Oranı Tayini
Çekme Deneyi
Kayada Üç Eksenli Deneyi

Kaya Mekaniği Deneyleri

Doğal Su Muhtevası
Su Emme Deneyi
Porozite
Tek Eksenli Basınç Deneyi
Elastisite Modülü ve Poisson Oranı
Üç Eksenli Basınç Deneyi
Çekme Dayanım Deneyi (Direk ve Dolaylı)
Nokta Yükleme Deneyi
Ultrasonik Deney (Vp ve Vs hızları)
Kayada Dinamik Kesme Modülü ve Sönümlenme
Oranının Belirlenmesi (Tekrarlı Yükleme Deneyi)
Los Angeles Aşınma Deneyi

 

Bursa Zemin Etüdü Uygulamaları​ - Bursa Zemin Mühendisliği

Hemen Ara